شیشه‌های طراحی و تولید شده هواپیمای فوکر 100 شرکت صاپا که با موفقیت بر روی هواپیما نصب گردیده شد، تاکنون مشکلی مبتنی بر نقص فنی و یا موارد دیگر نداشته است. بر خود واجب دیدم موفقت حاصله در جهت خود کفایی بخش وینلد شیلد هوایی صنعت هوانوردی را به شما تبریک بگویم و از زحمات بی‌دریغ شما در طراحی و تولید شیشه‌های مزبور قدردانی نمایم.