تامین نیازمندی‌های پزشكی، نظارتی، امنیتی و … در داخل كشور و کاهش وابستگی ایران به سایر کشور، اساس فعالیت‌های ما را در صاپا شکل می‌دهد.