بقاء و تداوم در عرصه تولید صرفاً با تامین رضایت مشتری در تمام ابعاد میسر خواهد شد كه برای رسیدن به آن راهی جز تولید محصولات باکیفیت و با قیمت مناسب نیست.