“با استفاده از سامانه‌های هوشمند ریلی به خصوص سامانه تلکام هوشمند توانستیم بهره‌وری چشم‌گیری داشته باشیم و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کنیم.”