“بسیاری از چالش‌ها جدی و بعضا بدون پاسخ در سازمان با تکیه بر ساختار و سامانه‌های هوشمند شرکت صاپا به راحتی حل و روند کار تسریع شد.”