” بیمارستان تریتا با بهره‌گیری از سامانه های هوشمند full smart فناوری بیمارستانی به یک بیمارستان هوشمند تبدیل شده است.”