“استفاده از سیستم های هوشمند بیمارستانی Full Smart فناوری بیمارستانی موجب افزایش چشم‌گیری در بهره وری این مرکز شده است.”