خودکفایی ملی گامی به سوی توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود و این وظیفه ماست تا باور به خودکفایی را در خود و دیگران پرورش دهیم.