” هوشمندسازی یک صنعت به خصوص صنعت ریلی کاری بسیار دشوار و هزینه‌بر بود ولی اکنون با حضور صاپا این موانع مرتفع و هزینه‌ها به شدت کاهش یافت.”