رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

در بیمارستان‌های هوشمند با استفاده از فناوری‌های مختلف دیجیتال در زمینه‌های الکترونیک، کنترل و مخابرات به کلیه ذینفعان بیمارستان شامل بیماران، پرستاران، پزشکان، تیم مدیریت بیمارستان و یا وزارت بهداشت سرویس‌دهی صورت می‌گیرد. بیمارستان‌های هوشمند با امکانات مدرن که دنیای فیزیکی و دیجیتال را با هوشمندی به یکدیگر متصل می‌کنند، طراحی شده‌اند تا بازدهی بهره‌برداری از منابع و بهره‌وری تیم‌های پزشکی و درمانی را برای ارائه خدمات بهتر به بیماران را افزایش دهند و نظارت و کنترل را بر وضعیت بیماران منظم تر و دقیق‌تر از پیش سازند.